Iina ja ellen_kahvio
käytävä_liike_2_kylmä
arkea_6

huoltajille

Halusimme koota tiiviiseen tietopakettiin tärkeimmät lukioasiat, joita juuri Teidän on huoltajina hyvä tietää. Toivottavasti tiedot auttavat koko perhettänne siinä, että voitte tukea nuoren lukiolaisen opiskelua parhaanne mukaan, yhdessä koulun kanssa.

>>  Ohjeen Wilman käyttöön löydät täältä  <<

>>  Lukuvuoden aikataulut löydät täältä  <<

 

 

Luokaton lukio - yleistä tietoa

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa ja se vaatii lisäksi enemmän aikaa. Siksi on tärkeää, että heti lukion alussa omaksutaan tehokas opiskelutekniikka. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta: opettajajohtoista luokkaopetusta, luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etäopiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja.

 

Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Siksi jokaisella opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone mukana oppitunneilla. Opiskelijat tulevat käyttämään omaa kannettavaa tietokonettaan myös ylioppilaskirjoituksissa ja kurssikokeissa.

 

Opiskelun ehdoton edellytys on tunneilla läsnäolo ja kurssikirjojen hankkiminen mahdollisimman pian kurssin alettua tai vaikka jo etukäteen. Muuten opiskelu on hankalaa. Monilla kursseilla käytetään digitaalisia kirjoja, joita voi ostaa useimmiten joko 6 kk tai 48 kk lisenssillä. Perinteisiä kirjoja voi hankkia aivan hyvin käytettynäkin.

 

Oppitunnit Tampereen lukioissa ovat 75 minuutin pituisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssin oppitunteja on 3 kertaa viikossa eli päivän aikana on vähemmän eri aineita kuin yläkoulussa.

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin (47-51), syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja ja niitä on opiskeltava vähintään 10. Sekä syventävät että soveltavat kurssit ovat valinnaisia. Ylioppilastutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin syventäviin kursseihin eli ne on hyvä käydä ennen yo-kokeisiin osallistumista.

 

Opiskelija tekee ensimmäisen vuoden neljän viimeisen jakson valinnat ykkösjakson päätteeksi opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja kotiväen avustaessa. Tässä vaiheessa ryhmät sekoittuvat ja lukion luokattomuus konkretisoituu. Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa, enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä ja joustavia valintoja, mutta hänellä on myös vastuu opiskelun etenemisestä.

 

 

 

Lukion aloitus

Toiminnan organisoinnin vuoksi opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin (eli luokkiin). Ohjausryhmällä on ryhmänohjaaja, joka vastaa luokanvalvojaa. Ensimmäinen lukuvuosi alkaa Tammerkosken lukiossa ryhmittäin, osittain valmiin lukujärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisessä ja toisessa jaksossa on opinto-ohjauksen kurssi (OP1), jota vetää ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja. Kurssi tähtää opiskeluvalmiuksien kehittämiseen heti lukion alussa, jolloin sopeutuminen ja tottuminen uuteen opiskeluympäristöön, uusiin ihmisiin ja talon tapoihin helpottuu. 1.- 3. jaksoissa opiskellaan pääsääntöisesti oman ohjausryhmän kanssa valmiin lukujärjestyksen mukaan. 4. jaksosta eteenpäin ja koko muun lukion ajan opiskellaan vaihtuvissa oppiaineryhmissä.

 

 

Kodin ja koulun välinen yhteydenpito

Ryhmänohjaaja on henkilö, joka tuntee ryhmässä olevat nuoret parhaiten, joten ryhmänohjaajan kannattaa ottaa yhteyttä oman lapsen kouluasioissa, etenkin poissaloasioissa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla mahdollisimman hyvin Wilmassa. Yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtuu pääasiassa Wilma-viesteillä.

 

Lukion eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen jakson lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät sähköisessä opiskelurekisterissä (Wilma). Muuta erillistä todistusta ei anneta ennen kuin lukion lopuksi. Wilmassa näkyy opiskelijan kurssikertymä, jota kannattaa seurata. Kursseja on lukion aikana valittava yhteensä vähintään 75, ylärajaa ei ole. Ensimmäisenä vuonna on hyvä kerryttää noin 30-32 kurssia ja toisena samoin, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 15 kurssia. Tämä tarkoittaa noin 6-7 kurssia / jakso.

Opiskelurekisterissä voi olla numeroarvosanojen lisäksi kirjainmerkintöjä T, K ja S. T eli täydennettävä tarkoittaa esim. että tehtäviä palauttamatta tai kurssikoe tekemättä. K eli keskeytetty tarkoittaa, että kurssi on opiskeltava uudelleen. S eli suoritettu tarkoittaa että kurssi on suoritettu. Jaksotodistuksessa ei tulisi olla jatkuvasti T- ja K-merkintöjä. Jokaisen jakson jälkeen järjestetään uusintakoe, jossa opiskelijan on mahdollista uusia hylätty kurssi. Uusintakokeeseen saa osallistua, jos on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai täydennettävän merkinnän T tai jos on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. Wilman kautta kotiväki saa tietää opiskelijan menestyksestä lukiossa. Jos opiskelurekisterissä on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan.

 

Jaksot

Jokaisen jakson lopuksi on päättöjakso, joka kestää seitsemän työpäivää. Kullakin kurssilla on koko päivä työskentelyaikaa. Se voi sisältää esim. kokeita, esitelmiä, opintoretkiä tai projektin tekoa.

 

Muualla tehtävät kurssit

Osan kursseista voi erikseen sopimalla suorittaa opetukseen osallistumatta tai toisessa oppilaitoksessa. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoaa mm. Aikuislukio, erilaiset verkkokurssit, Tampereen Kesäyliopisto ja Tampereen yliopisto.

 

Tukiopetus ja tukikurssit

Eri oppiaineiden kursseilla on mahdollista saada tukiopetusta, mutta asiasta täytyy aina neuvotella kurssin opettajan kanssa. Myös ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä, jos opiskelu ei suju ja haluaa apua. Koulussamme järjestetään ns. tukikursseja kielissä sekä lisäksi kaksi erityisopettajan pitämää kurssia, joissa voi tehostaa opiskelutaitojaan.

 

 

Tukikurssit:

ENA09 = Lukion aloittavien kertauskurssi

RUB08 = Ruotsin kielen perusteiden kertaus

ÄI11 = Kirjoittamisen tukikurssi

OP5 = Opiskelutaidot

 

Poissaolot

Poissaolo oppitunneilta selvitetään Wilma-järjestelmän kautta. Alaikäisen poissaolon selvittää huoltaja Wilma-järjestelmän kautta. 18 vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolonsa itse Wilman kautta. Tilapäistä vapautusta koulutyöstä anotaan myös Wilman kautta hyvissä ajoin, joko ryhmänohjaajalta tai rehtorilta. Lomaa ei suositella päättöjaksoille, sillä uusien kokeiden järjestely aiheuttaa helposti ongelmia. Runsaiden poissaolojen takia kurssi voi keskeytyä. Opettaja merkitsee Wilman poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita -kenttään varoituksen kurssin keskeytymisvaarasta. Tämän jälkeen opettaja keskustelee tilanteesta opiskelijan kanssa. Aineenopettaja arvioi, mikä on tarkka tuntimäärä, jolla vielä kurssin voi suorittaa. 

 

Materiaalimaksu

Jokaisessa Tampereen kaupungin ylläpitämässä lukiossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta laskutetaan materiaalimaksua 25 €. Se sisältää mm. KU1-kurssin materiaalit ja konseptipaperit lukion kokeisiin ja kirjoitelmiin. Tammerkosken lukiossa 1. vuosikurssin opiskelijat tekevät myös yhteisen taideretken, jota varten kerätään 15 € retkimaksu.

Vanhempainillat

Vanhempainilloissa saa ajankohtaista tietoa opintovuoden tärkeimmistä asioista. Vanhempainilloissa tapaa ryhmänohjaajat, aineenopettajia, opinto-ohjaajan ja rehtorin. Kaikki mieltä askarruttavat kysymykset voi tuoda esille ja saada niihin heti vastauksen. Ryhmänohjaajia / aineenopettajia on mahdollisuus tavata myös henkilökohtaisesti.

 

 

 

Yhteistyöterveisin, Tammerkosken lukion henkilökunta. 

Vanhempainillat

20A-I       ti 1.9.2020         klo 18.00

19A-I       ke 18.11.2020   klo 18.30

18A-H     ke  4.11.2020     klo 18.30